Splošni pogoji nagradne igre,
zasebnost in varnost podatkov.

Splošni pogoji

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »OHRANJAMO PRAZNIČNE VEZI« – ter posebni pogoji in navodila za pošiljanje elektronskih voščilnic

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »OHRANJAMO BOŽIČNE VEZI«. Namen nagradne igre je promocija božičnega jogurta ZELENE DOLINE. Nagradna igra je sestavni del kampanje za božični jogurt Zelene Doline

 1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je družba MLEKARNA CELEIA d.o.o. Arja vas 92, Arja vas, 3301 Petrovče, matična št.: 5150957000, davčna št.: 92813020 (v nadaljevanju: organizator).

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 25. 11. 2021 od  00:00 ure do 20. 12. 2021 do 24:00 ure.

 

 1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.bozicni.si in www.božični.si (dostop do spletne strani je urejen na obeh domenah) , na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev.

Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Druge osebe, ki se prijavijo oziroma sodelujejo v nagradni igri, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 1. Način sodelovanja v nagradni igri

 

V nagradni igri se lahko sodeluje na sledeči način:

Posameznik sodeluje v nagradni igri z vpisom svojih podatkov v obrazec za pošiljanje prazničnega e-voščila prijatelju, s potrditvijo splošnih pogojev nagradne igre.  

Posameznik preko spletne strani božični.si (ali bozicni.si) z vpisom svojih podatkov (ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonska številka) vpiše svoje osebne podatke. Posameznik – sodelujoči v nagradni igri vpiše prijateljevo ime ter e-naslova, na katerega prijatelju ali bližnjemu pošlje elektronsko praznično voščilnico, v katero vpiše poljubno besedilo. S tem dejanjem in potrditvijo obdelave osebnih podatkov ter splošnih pogojev nagradne igre je avtomatsko prijavljen v žreb za nagrade.

Na omenjeni spletni strani se bo od udeleženca zahtevalo soglasje s Pravili nagradne igre (ti podatki so obvezni za sodelovane v nagradni igri). Glede posredovanja naslova elektronske pošte s strani sodelujočega v nagradni igri, na katerega bo poslana voščilnica, veljajo naslednja pravila:

 • Sodelujoči v nagradni igri izrecno izjavlja in jamči, da prejemnik voščilnice s tem, da se na njegov naslov pošlje voščilnica, soglaša s posredovanjem takšne voščilnice;
 • Sodelujoči v nagradni igri je tisti, ki vnese e-naslove prijatelja – prejemnika voščilnice in odloči, komu bo sporočilo poslano;
 • Voščilnica, poslana prejemniku preko sodelujočega v nagradni igri bo jasno navedla, da je pobudnik pošiljanja te voščilnice sodelujoči v nagradni igri;
 • Sodelujoči v nagradni igri ima možnost prebrati celotno voščilnico, ki jo pošlje svojemu prijatelju, še preden se za to odloči.
 • Organizator nagradne igre v vsebino sporočila, ki ga oblikuje sodelujoči v nagradni igri, v ničemer ne posega. Sodelujoči v nagradni igri prevzema odgovornost za vsebino voščilnice – sporočila, ki ga pošlje prijatelju;
 • Organizator nagradne igre ne bo shranjeval ali drugače obdeloval elektronskih naslovov in drugih podatkov posameznikov, ki jih vnesejo sodelujoči v nagradni igri.

Organizator nagradne igre ima izključno funkcijo ponudnika infrastrukture za pošiljanje elektronskih voščilnic.

V primeru sodelovanja v spletni nagradni igri je prepovedana kakršna koli zloraba nagradne igre.

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, pod pogojem, da pri vsakem izpolnjevanju obrazca za pošiljanje e-voščila, izbere drugega naslovnika. Zlorabo nagradne igre predstavljajo zlasti prepogosto pošiljanje e-voščila na enak e-naslov prejemnika s strani udeleženca, ali poskus tehničnega napada na strežnik. V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator možnost takšnega udeleženca tehnično blokirati ter pravico, da ga izključi iz sodelovanja v nagradni igri in iz sodelovanja v nagradnem žrebanju. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.

Sodelujoči v nagradni igri lahko ločeno poda soglasje, da mu organizator nagradne igre občasno pošilja promocijska obvestila na elektronski naslov, ki ga navede ob prijavi k sodelovanju v nagradni igri.

Nagradna igra se zaključi 20. 12. 2021 ob 24:00. Sodelujoči, ki bodo e-voščila poslali po navedeni uri, bodo izločeni iz žreba za glavno nagrado. 

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, pod pogojem, da pri vsakem izpolnjevanju obrazca za pošiljanje e-voščila, izbere drugega naslovnika (z drugim e-naslovom).

Udeleženec je lahko izžreban več kot enkrat – če je med prvimi 55 sodelujočimi, ki prejmejo paket okraskov, ali med izžrebani, ki v tedenskih žrebih prejmejo paket božičnih jogurtov, lahko vseeno sodeluje v žrebanju za glavno nagrado ali hoodie komplet.

 1. Nagradni sklad

Organizator bo podelil nagrade:

1 x glavna nagrada: Počitnice na Rogli za 4 osebe v vrednosti 1.795 eur

10 x 2 božična hoodie-ja

55 x paket 10 lesenih prazničnih okraskov

Nagrada za prvih 55 sodelujočih:

Prvih 55 sodelujočih, ki bodo v nagradni igri sodelovali z vpisom podatkom in pošiljanjem e-voščilnice, bomo brez žreba nagradili s paketom 10 lesenih prazničnih okraskov.

Tedenske nagrade:

Vsak teden (od 25. 11. – 20. 12.) bomo v okviru nagradne igre med sodelujočimi, ki so poljubni osebi poslale e- voščilnico, izžrebali 10 oseb, ki prejmejo paket 6 božičnih jogurtov.

 1. Žrebi nagrad

V obdobju trajanja nagradne igre se izvedejo 3 tedenska žrebanja za božične jogurte, okraske in hoodie-je.

Po zaključeni nagradni igri,  organizator nagradne igre žreba 1 glavno nagrado in nagrajenca objavi 21. 12. 2021 na spletni strani www.božični.si (in bozicni.si)

Žrebanje tedenskih nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele.

Termini tedenskih žrebanj:

2. 12. 2021

Žreb 15 sodelujočih, za paket božičnih jogurtov

9. 12. 2021

Žreb 15 sodelujočih, za paket božičnih jogurtov

16.12. 2021

Žreb 15 sodelujočih, za paket božičnih jogurtov

Žreb glavne nagrade:

Žrebanje glavne nagrade poteka v prostorih organizatorja Mlekarna Celeia d.o.o., dne 21. 12. 2021. V njem bodo sodelovali vsi, ki so preko obrazca na spletni strani božični.si (ali bozicni.si) poljubni osebi na elektronski naslov poslali praznično voščilnico. V tem žrebanju sodelujejo vsi sodelujoči, tudi tisti, ki so bili v času trajanja nagradne igre že izžrebani v tedenskem žrebu ali so bili med prvimi 55 prejemniki nagrad božičnih okraskov. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom.

Skupaj bo izžrebanih 56 nagrad oziroma nagrajencev. Sodelujoči v nagradni igri lahko prejme več nagrad, vendar samo eno na žrebanje.  V posameznem tedenskem žrebanju bodo vključeni sodelujoči v nagradni igri v posameznem tednu, v končnem žrebanju pa vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

 1. Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 3 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani božični.si (bozicni.si) , prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, ki so jo navedli v obrazec za pošiljanje praznične razglednice in s tem sodelovanje v nagradni igri.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja, da bo v primeru, če bo izžreban kot prejemnik nagrade, njegovo ime in priimek objavljeno na spletni strani organizatorja nagradne igre.

 1. Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani bozicni.si in www.zelenedoline.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju potrdi točnost podatkov, navedenih v obrazcu za pošiljanje e-voščilnice (ime in priimek,

naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in v primeru prejema nagrade katere vrednost preseže 42,00 EUR (v tem primeru prejemnik glavne nagrade), navede tudi davčno številko.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se smatra, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, navedene v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

 1. Davki in akontacija dohodnine

Ker se prejeta nagrada šteje kot dohodek v smislu Zakona o dohodnini, mora nagrajenec organizatorju posredovati vse podatke, potrebne za obračun in plačilo akontacije dohodnine. Organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine, morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

 

 1. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno dovoljuje organizatorju obdelavo osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre. Če posameznik poda posebno soglasje za to, posameznik soglaša, da organizator nagradne igre njegov naslov elektronske pošte uporablja za občasno obveščanje o izdelkih organizatorja nagradne igre, promocijah in drugih aktivnostih organizatorja nagradne igre. Posameznik lahko uporabo osebnih podatkov za takšen namen kadarkoli zavrne, skladno z veljavno zakonodajo. 

Organizator vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail naslov, davčna številka), ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

 

Osebni podatki se lahko posredujejo ponudnikom nagrad (Unitur d.o.o. in MG leseno darilo), za potrebe kontaktiranja ali pošiljanja paketov.

 

Udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene predmetne nagradne igre, skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

 

 1. Kontakt

Organizator in izvajalec nagradne igre:

MLEKARNA CELEIA, d.o.o.

e-naslov: info@mlekarna-celeia.si
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

 

 

 

 1. Razno

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev. V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika sproti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo storitev.

 

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

 

 1. Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani https://bozicni.si/

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani https://bozicni.si/

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Celju.

Petrovče, 23. 11. 2021

 

Organizator nagradne igre

MLEKARNA CELEIA, d.o.o.